výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeIS DIS
búčel ISJe určen pro komplexní evidenci a poskytování dotací, které jsou poskytovány prostřednictvím krajských úřadů jako pomoc občanům, městům a obcím postiženým povodněmi. Data o povodňových dotacích budou sloužit i pro finanční kontroly dotací prováděné finančními úřady.
cpopis funkcí ISIS DIS zajistí jednotnou metodiku evidence dotací, vytvoření centrální databáze žádostí a poskytnutých dotací na MMR, předávání dat v elektronické podobě z úrovně KrÚ na MMR prostřednictvím elektronické pošty přímo z IS DIS
darchitektura ISSW - MS W2K a MSSQL2000 (server), MS W2K (klient), Ethernet (LAN), TCP/IP.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraníviz. Uživatelská příručka DIS verze 3.00.0x
gpoužité číselníky
hvazby na jiné ISvazba na IS CEDR III - centrální dotační registr - Uvedený systém evidence umožní předávat v elektronické podobě informace o dotacích standardními postupy do centrální databáze dotací IS CEDR III na ministerstvu financí a databází finančních úřadů.
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. Slouží jako IS pro zpracování žádostí o dotace (odbor regionálního rozvoje).
jlegislativni ramec ISIS je KrÚ poskytnut k užívání prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí. Možnost NT autentikace.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeGINIS EKO
búčel ISŘeší veškerou oblast od příjmu nebo vzniku ekonomických písemností přes jejich vyřízení až po zaúčtování včetně automatizace závěrkových operací účetního a rozpočtového oddobí.
cpopis funkcí ISZ hlediska základní funkcionality IS zabezpečuje zejména podporu vedení účetnictví úřadu podle Opatření MF. Nezbytnou funkcionalitu pro splnění vykazovací povinnosti vůči MF ČR a pro poskytnutí průkazných a relevantních infomací o stavu a historii hospodaření úřadu.
darchitektura ISSW - DB Oracle, systém je tvořen modulárně: obsahuje např. KDF - kniha došlých faktur, MAJ - evidence majektru, UCR - učetní a rozpočtová analytika atd. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraníOtevřený modulární systém - komunikace přes XML - modul INT. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina a metodika pro práci s modulem INT.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. Slouží jako IS pro zpracování ekonomických činností KrÚ Vysočina.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeGINIS SSL
búčel ISŘeší veškerou oblast od příjmu nebo vzniku písemnosti přes celý proces vyřizování až po uložení do spisovny a tvorbu skartačních návrhů na základě zadaných spisových znaků a lhůt.
cpopis funkcí ISPráce s písemnostmi a spisy. Jednoznačná identifikace každého subjektu a objektu vstupujícího do systému => řízený a sledovaný tok písemností (informace ve fyzické i elektronické podobě), jednoduchá dohledatelnost a identifikace každé písemnosti, jednoznačnou osobní zodpovědnost, podporu řídících činností v organizaci.
darchitektura ISSW - DB Oracle, systém je tvořen modulárně: obsahuje např. USU - univerzální spisový klient, SPI - spisovna, TPD - tisk podacího deníku atd. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraníOtevřený modulární systém - komunikace přes XML - modul INT. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina a metodika pro práci s modulem INT.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. Slouží jako IS pro zpracování ekonomických činností KrÚ Vysočina.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeDotace
búčel ISInformační systém dotací MZe je systémem pro podporu realizace dotační (subvenční) politiky Ministerstva zemědělství.
cpopis funkcí ISSlouží k registraci a evidenci finančního dotací udělené subjektům patřícím pod pravomoc MZe.
darchitektura ISJe programována jako stěžejní modul pro lokální pracoviště na územích odborech MZe. Tato verze pracuje nad lokálními tabulkami ve formátu .DB (programovacím prostředkem je v tomto případě DELPHI) a je určena i pro síťový provoz v rámci lokálních počítačových sítí, kdy datovým “serverem” je určený počítači s operačním systémem MS Windows NT Workstation 4.0 a vyšší. Je to tedy plně 32 bitový IS (programovacím prostředkem je obou případech Borland DELPHI 2, přičemž v rámci průběžné aktualizace klientského programového vybavení se plynule přechází na vyšší verze tohoto prostředku) a je připraven pro operační systémy MS Windows 95 a MS Windows NT.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné ISPřenos dat mezi datovými servery lokálních pracovišť na územních odborech a centrálním serverem MZe je realizován prostřednictvím vlastního programového modulu využívajícího komunikační prostředí (technologie) Microsoft Exchange. Komunikace je zajišťována přímým propojením přes komunikační server MZe a pracuje prioritně v plně automatickém režimu aktivovaném nastaveným časovým impulsem (modul časového spouštění je vyprogramován jako služba operačního systému Microsoft Windows NT). Spojení je v základním provozním modelu navazována v intervalu 24 hodin. Pro případ potřeby je systém pochopitelně vybaven i možností “ručního” propojování přímo z prostředí lokálních aplikací.
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. (Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství)
jlegislativni ramec ISPříloha 10, zák. 579/2002 (státní rozpočet)
kúroveň zabezpečení ISLogické řízení práce jednotlivých aplikací a přístupová práva pro jednotlivé řešené formální kroky jsou řízeny prioritně parametrickými číselníky sestavovanými pro jednotlivé oblasti subvenční politiky MZe. Preference tohoto přístupu je vynucena poměrně častými změnami v “pravidlech” subvenční politiky MZe a to nejen v rámci ročních úprav legislativy, ale i v průběhu ročního systému.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajePUKNi
búčel ISIS je určen k výkonu státní správy při práci s agendou spojenou s nemovitostmi a jejich vlastníky či uživateli, pro zemědělce, lesníky, pracovníky z oblasti životního prostředí, pro všechny subjekty, které ke své práci potřebují: - garantovat právní vztahy k nemovitostem - poskytovat úvěry proti nemovitým zástavám - vymáhat pohledávky pro podporu daňového systému včetně zabránění daňovým únikům, pro podporu trhu s nemovitostmi, pro územní plánování a stavební řízení.
cpopis funkcí ISZákladní funkcionalita: zobrazuje informace evidence nemovitostí, jednoduchý systém vyhledávání, tisk statistických údajů dle výběru, výběr předdefinovaných nebo tvorba vlastních tiskových sestav.
darchitektura ISMinimální doporučená konfigurace HW: PC Pentium 133, 16 MB RAM, pevný disk podle množství dat, , barevný monitor 15", myš. Pro práci s mapou doporučujeme Pentium 166, nejméně 32 MB RAM, grafickou kartu 1 až 2 MB. Program pracuje v prostředí MS Windows 95,98 a NT. Může pracovat jako aplikace jednouživatelská nebo jako aplikace síťová.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. (Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství)
jlegislativni ramec ISZákon o lesích 289/1995.
kúroveň zabezpečení ISSystém umožňuje základní autentikaci a logování.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeWinUCR (automat)
búčel ISSlouží ke zpracování účetních dat v rámci sumarizací. (data běžného účtování, data rozpočtu).
cpopis funkcí ISAutomatizované načtení účetních dat, jejich kontrola (výkazové i mezivýkazové vazby), sumarizace dat, kontrola konsolidací, export elektronických výkazů jednotlivých obcí pro potřeby celorepublikového zpracování (PVT)
darchitektura ISIS je uzavřený.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu. Data do systému posílají pracovníci obcí zodpovědní za vedení účetnictví.
fdatové rozhraníviz. popis systému Gordic WinUCR.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. (odbor ekonomický)
jlegislativni ramec ISZákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislost s ukončením činnosti okresních úřadů a Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeVelká elektronická podatelna v 2.0
búčel ISElektronická podatelna umožňuje občanům komunikovat s úřadem po internetové síti, elektronickou poštou nebo prostřednictvím technického nosiče.
cpopis funkcí ISPřijmutí podání, jeho zpracování, odpověď.
darchitektura ISU-Server = server úřadu (podatelna umožňuje hostování centrálního serveru pro další úřady) - Linux RedHat, MySQL, PHP. P-Server = centrální server (Linux RedHat, MySQL, PHP). Protokoly: HTTPS, TCP/IP.
epřístup veřejnosti k ISPřístup veřejnosti je možný z adresy: https://pod.kr-vysocina.cz
fdatové rozhraníSystém je otevřený - možnost tvorby vlastních XML formulářů (XML, XSD, XSL, HTML). Detailnější popis viz. elektronická podatelna v 2.0.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné ISSystém může být provázán s jinými IS např. evidenční systém.
iuživatele ISVeřejná část je určena pro širokou veřejnost, část týkající se úřadu má na starosti odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu.
jlegislativni ramec ISNařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna Krajského úřadu kraje Vysočina.
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí. Systém umožňuje práci s kvalifikovanými certifikáty. Komunikace je šifrována mezi jednotlivými složkami IS.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeASPI
búčel ISIS slouží k práci s právními předpisy. Jejich vyhledávání, třídění, tisk.
cpopis funkcí ISIS obsahuje všechny předpisy současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR právní předpisy vydané samosprávnými celky - kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů (např. texty předpisů publikované ve Finančním zpravodaji, Cenovém věstníku, věstnících ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství a řada dalších), nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1945 včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska.
darchitektura ISASPI je možno provozovat na celé škále počítačových systémů od nejvetších serverů na bázi UNIX nebo Windows NT až po běžné osobní počítače. ASPI lze použít jak na samostatných počítačích, tak v sítích LAN, WAN a klient - server.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISVšichni pracovníci úřadu.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeCivilní služba
búčel ISProgram pro potřeby vedení agendy civilní služby u krajských úřadů ČR a pro všechny organizace, kde občané civilní službu vykonávají.
cpopis funkcí ISProgram s vytvořenou datovou základnou umožňuje okamžitý přehled o občanech povinných civilní službou; organizacích, ve kterých lze civilní službu vykonat; provedených správních řízeních u jednotlivých občanů povinných výkonem civilní službou; seznamy občanů povinných civilní službou podle různých kriterií; seznamy organizací, ve kterých lze civilní službu vykonat; statistické výkazy za zadaná období i zpětně hlášení pro zdravotní pojišťovnu; seznam občanů, kteří ukončí výkon civilní služby v zadaném období; vlastní sestavy a filtry, které si lze nadefinovat; v programu je již více než 100 vzorů správních rozhodnutí, která se automaticky doplňují potřebnými údaji včetně skloňování českých jmen títky na obálky, doručenky apod.
darchitektura ISVšechny části systému jsou vyvinuty na platformě Microsoft Visual Studio, zejména Visual FoxPro s použitím OCX objektů třetích stran, např. XCEEDZIP Program je vybaven speciální funkcí pro nahlašování chyby přímo výrobci tzv. formulářem pro nahlašování chyby, včetně odeslání LOGu pomocí SMTP, Outlook nebo MAPI emailem. Email je využíván též pro zasílání statistiky a výměnu dat mezi moduly. Data jsou uložena v souborech DBF.Všechny moduly využívají pro definici sestav a tisk OLE řízení MS Wordu a pro export dat MS Excel, pro zasílání dat OLE řízení Outlooku.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor sociálních věcí a zdravotnictví.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení ISProgram využívá základní autentikaci.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeTopol HELETAX
búčel ISSw Heletax slouží k práci s mapovými podklady LHP.
cpopis funkcí ISProhlížení LHP
darchitektura ISWindows 2000, filesystem pro uložení map LHP
epřístup veřejnosti k ISPro vnitřní potřebu úřadu
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor lesního, vodního hospodářství a zemědělství
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeJASU_VYKAZY
búčel ISZpracování resortních výkazů z příspěvkových školských organizací Kraje Vysočina. Data slouží pro vytvoření rozpoču škol.
cpopis funkcí ISProgram umožňuje načtení dat z příspěvkových organizací, provádí kontrolu vazeb na účetní závěrky a vytváří sumáře podle zadaného filtru.
darchitektura ISVisual FoxPro
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřebu úřadu
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor školství mládeže a sportu
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeGorvyk9
búčel ISZpracování účetních závěrek ze školských organizací zřízených Krajem Vysočina.
cpopis funkcí ISKontrola vazeb a zpracování účetních závěrek. Vytváření sumárních sestav. Příprava dat pro celostátní zpracování
darchitektura IS
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřebu úřadu
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor školství mládeže a sportu.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení ISBěžné přihlašování na aplikační úrovni. Logování důležitých událostí. Základní histrizace.
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeOvzduší
búčel ISPro vedení evidence a zpracování správní a poplatkové agendy velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší.
cpopis funkcí ISEvidence a zpracování agendy znečišťovatelů ovzduší.
darchitektura ISWindows 2000, Paradox.
epřístup veřejnosti k ISPro vnitřní potřeby úřadu
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor životního prostředí
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeEvidence dopravních agend
búčel ISAgenda evidence dopravců
cpopis funkcí ISEvidence dopravců a úkony prováděné v souvislosti s touto agendou
darchitektura ISWindows 2000, Interbase
epřístup veřejnosti k ISPro vnitřní potřeby úřadu
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor dopravy a silničního hospodářství
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeRegistr škol
búčel ISInformační databáze škol a školských zařízení v Kraji Vysočina
cpopis funkcí ISProgram umožňuje vytvářet sestavy statistických informací podle zvoleného filtru škol.
darchitektura ISMS Visual FoxPro.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřebu odboru školství mládeže a sportu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor školství mládeže a sportu.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeRegistr sítě škol
búčel ISProgram pro provádění změn v síti škol MŠMT ČR.
cpopis funkcí ISProgram umožňuje vytvořit návrh změn v síti škol v rozzshu působnosti Krajského úřadu.
darchitektura ISMS Visual FoxPro
epřístup veřejnosti k ISSystem slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor školství mládeže a sportu.
jlegislativni ramec ISZákon ČNR 564/1990 Sb.
kúroveň zabezpečení ISProgram využívá základní autentikaci.
Zpět do přehledu software